luni, 30 august 2010

Arhiva juridica: Legea privind investitiile straine in Romania

DECRET-LEGE NUMAR : 122 DIN 24/04/90

privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

PUBLICAT IN: M. Of. NR. 54 DIN 25/04/90

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decretează:

ART. 1

Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine pot avea reprezentante în Romània pe baza de autorizaţie eliberată, în acest scop, în condiţiile prezentului decret-lege.

De asemenea, societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine pot fi reprezentate în Romània, pe baza de contract, şi de birouri romàneşti specializate, inclusiv cele înfiinţate din initiativa proprie.

ART. 2

Autorizaţiile pentru funcţionarea reprezentantelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de Ministerul Comerţului Exterior.

ART. 3

Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, în condiţiile legii, pentru actele şi activitatea reprezentantelor lor în Romània.

ART. 4

Societatea comercială sau organizaţia economică străină care solicita eliberarea unei autorizaţii de reprezentanta va mentiona în cererea adresată Ministerului Comerţului Exterior următoarele:

a) sediul social;

b) obiectul activităţii reprezentantei, în concordanta cu obiectul de activitate al societăţii comerciale sau organizaţiei economice solicitante;

c) durata de funcţionare a reprezentantei;

d) numărul şi funcţiile persoanelor propuse a se încadra la reprezentanta, iar dacă sînt străini, numele, prenumele şi domiciliul lor în străinătate, cu menţionarea funcţiilor pe care le au la societatea comercială sau la organizaţia economică şi la reprezentanta.

Serviciile privind întocmirea şi îndeplinirea formalităţilor necesare infiintarii şi functionarii reprezentantelor din Romània pot fi prestate, la cererea societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine, şi de Camera de Comerţ şi Industrie a Romàniei sau de alte organisme autorizate.

ART. 5

La cererea de eliberare a autorizaţiei se vor anexa următoarele acte:

a) o atestare, în original, din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină care sa confirme existenta sa legală, obiectul activităţii şi capitalul sau social;

b) o confirmare asupra bonitaţii din partea băncii prin care societatea sau organizaţia îşi desfăşoară principalele operaţiuni financiare;

c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare şi modul de funcţionare a societăţii sau organizaţiei;

d) împuternicirea autentificată privind reprezentanţii desemnaţi sa angajeze valabil societatea, respectiv organizaţia ce a solicitat autorizaţia.

ART. 6

Ministerul Comerţului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, sa emita autorizaţia sau, motivat, sa o respingă.

Prin autorizaţia pentru funcţionare se vor stabili obiectul, condiţiile de exercitare a activităţii, durata şi sediul reprezentantei.

ART. 7

În termen de cel mult 15 zile de la data eliberării autorizaţiei, reprezentanta se înregistrează la Camera de Comerţ şi Industrie a Romàniei şi la administraţia financiară în a carei raza teritorială îşi are sediul.

ART. 8

Reprezentanta efectuează în numele societăţii comerciale sau al organizaţiei economice străine numai acte juridice şi activităţi conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizaţia de funcţionare. Reprezentantele şi personalul acestora îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale din Romània.

ART. 9

Societăţile comerciale şi organizaţiile economice răspund solidar cu angajaţii încadraţi în reprezentante pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajaţii lor în exercitarea activităţii sau în legatura cu exercitarea acesteia.

ART. 10

Societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine reprezentate în Romània au obligaţia sa comunice Ministerului Comerţului Exterior în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificări intervenite în statutul lor juridic, în special în legatura cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, şi sa solicite modificarea autorizaţiei de funcţionare. În acest sens, Ministerul Comerţului Exterior poate modifica autorizaţia de funcţionare.

ART. 11

Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă de Ministerul Comerţului Exterior, înainte de expirarea valabilităţii, pentru următoarele motive:

a) încălcarea de către personalul reprezentantei a dispoziţiilor legale din Romània privind ordinea publica;

b) depăşirea obiectului de activitate stabilit prin autorizaţie;

c) nerespectarea obligaţiilor fiscale.

Ministerul Comerţului Exterior va notifica societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine şi reprezentantei din Romània retragerea autorizaţiei, acordind un termen de 90 de zile pentru lichidarea activităţii.

ART. 12

Funcţionarea reprezentantei încetează de drept atunci cînd societatea comercială sau organizaţia economică încetează de a mai funcţiona.

În cazul în care societatea comercială sau organizaţia economică străină dispune încetarea activităţii reprezentantei, va înştiinţa despre aceasta Ministerul Comerţului Exterior. Lichidarea activităţii se va efectua în termen de 90 de zile de la înştiinţare.

ART. 13

La cererea de eliberare şi la eliberarea autorizaţiilor, societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine vor achită taxele prevăzute de lege.

ART. 14

Pentru activitatea desfasurata în Romània reprezentantele sînt obligate sa plătească impozitele şi taxele stabilite în condiţiile legi.

ART. 15

Operaţiunile financiar-bancare ale reprezentantelor se efectuează prin conturi în valuta, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul Romàniei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ART. 16

Personalul reprezentantei poate fi format din cetăţeni romani cu domiciliul în Romània sau în străinătate şi din cetăţeni străini.

Cetăţenii străini ca şi cetăţenii romani cu domiciliul în străinătate, pot fi angajaţi numai pe baza de permis de munca eliberat de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Alegerea personalului roman pentru a fi angajat la reprezentanta aparţine societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine.

Contractele de munca se vor negocia şi încheia direct de către cetăţenii romani cu firma comercială sau organizaţia economică străină.

Regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentantelor şi personalului acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea în lei şi în valuta personalului roman, inclusiv asigurările sociale ale acestuia, vor fi reglementate prin hotărîre a guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Comerţului Exterior, cu consultarea Camerei de Comerţ şi Industrie.

Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. 5, impozitele şi taxele aplicabile reprezentantelor şi personalului acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea în lei şi în valuta, şi de asigurări sociale ale personalului roman încadrat, sînt cele stabilite de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerţului Exterior şi Camera de Comerţ şi Industrie.

ART. 17

Personalul reprezentantelor poate contacta în mod direct orice întreprindere productiva sau de comerţ exterior, instituţii sau autorităţi, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data respectiva.

ART. 18

Pe perioada în care un cetăţean roman lucrează în cadrul unei reprezentante nu poate cumula o alta funcţie într-o unitate de stat cu sediul în Romània.

ART. 19

În cazul în care, prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Romània este parte, se stabilesc alte condiţii de autorizare şi funcţionare a reprezentantelor decît cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispoziţiile cuprinse în acele convenţii sau acorduri.

ART. 20

<LLNK 11971    15 30 801   0 20>Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea şi funcţionarea în Romània a reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abroga.

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

ION ILIESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu