vineri, 27 august 2010

Regulile de origine pentru produse

Textul acordului Romania - OMC


Acordul privind regulile de origine -prezentare sintetica-


Prin regulile de origine se intelege totalitatea legilor, reglementarilor si determinarilor administrative cu aplicare generala, folosite de oricare membru OMC pentru a stabili regulile ce se aplica pentru determinarea tarii de origine a unui produs.In zilele noastre este destul de greu de realizat o asemenea apreciere, globalizarea economiei mondiale si liberalizarea comertului punand la dispozitia fabricantilor surse de aprovizionare diverse, alese pe criterii de competitivitate.

Determinarea tarii de origine este importanta si este necesara in trei situatii

-          cand masurile aplicate la frontiera iau in considerare tara de origine, aceste masuri incluzand :

a)     colectarea taxelor antidumping si compensatorii

b)     administrarea contingentelor pe tari (cele impuse conform prevederilordin Acordul privind Textilele si Imbracamintea sau unei masuri de salvgardare, aplicate la nivel de tara

c)      administrarea contingentelor tarifare

d)     utilizarea marcilor de origine sau a etichetelor care indica tara de origine;

- in cazul importurilor in cadrul aranjamentelor preferentiale, tarile importatoare trebuie sa aplice nivele mai scazute sau preferentiale de taxe exceptiile de la clauza natiunii celei mai favorizate, concretizate in diverse sisteme preferentiale;

- pentru elaborarea statisticilor comerciale.

Acordul privind regulile de origine, negociat in cadrul Rundei Uruguay are ca obiectiv stabilirea de reguli de origine mai simple, mai uniforme si mai stabile. In acest scop, el cuprinde o serie armonizata de reguli cu aplicare imediata. Mai mult, acest Acord stabileste liniile directoare pentru formularea de reguli de origine armonizate.

Sunt cunoscute trei tipuri de criterii pentru determinarea originii unui produs:

  1. Schimbarea clasificarii produsului – determinarea daca un produs isi schimba originea prin prelucrare se face pe baza modificarii incadrarii tarifare.

  2. Procentul de valoare adaugata (criteriul ad-valorem), realizate prin fabricare sau prin prelucrare ulterioara – un produs va fi considerat ca fiind realizat in acea tara in care o pondere semnificativa (40%, 50%, 60%) din valoarea produsului a fost adaugata.

  3. Criterii de fabricatie sau transformare – activitatea de fabricatie sau transformare include mai multe operatiuni importante. Prin acest criteriu se determina foarte exact operatiunea care determina originea produsului.


Obiectivul fundamental al Acordului este acela de a cere tarilor sa adopte un ansamblu uniform de reguli armonizate in scopul determinarii originii produselor importate care beneficiaza de clauza MFN. Deoarece s-a considerat ca activitatea tehnica de elaborare a unor astfel de reguli necesita timp, Acordul cuprinde doua seturi de prevederi:

  1. Reguli aplicabile in perioada de tranzitie. O tara poate sa aplice diferite criterii, in functie de scopul sau de obiectivul urmarit prin aplicarea regulilor. Dupa incheierea perioadei de tranzitie, criteriile armonizate, elaborate pentru fiecare produs, se vor aplica in mod uniform, indiferent de scopul pentru care sunt utilizate. Astfel, nu va fi permis unei atri unei tari sa aplice un set de criterii pentru determinarea originii, atunci cand administreaza restrictii cantitative si un alt set atunci cand va trebui sa indice originea produsului prin etichetare.


De asemenea, Acordul prevede principiile pe care tarile trebuie sa le respecte pe parcursul perioadei de tranzitie : transparenta, nediscriminare, evaluare administrativa si reexaminare juridica

  1. Reguli aplicabile dupa perioada de tranzitie. Regulile prevad faptul ca originea produselor va fi intotdeauna”tara in care a avut loc ultima transformare substantiala”. In acest scop Comitetul Tehnic al Organizatiei Mondiale a Vamilor va elabora, pentru produse sau sectoare de produse, modificarea pozitiei sau subpozitiei tarifare care trebuie sa rezulte ca urmare a fabricarii sau prelucrarii, pentru ca o tara sa poata revendica criteriul de origine. Insa, pentru produsele pentru care “utilizarea exclusiva” a schimbarii in pozitia tarifara “nu permite evidentiera schimbarii substantiale”, Comitetului i se recomanda sa furnizeze criterii suplimentare. Aceste criterii pot sa se refere la cerinte suplimentare privind “procentul ad valorem si/sau operatiunile de fabricare sau prelucrare”.
Lucrarile tehnice privin armonizarea regulilor de origine urmau sa se incheie in 1998. Natura extrem de complexa a lucrarilor si diferentele care au aparut intre tari referitor la criteriile specifice de determinare a originii pentru anumite grupe de produse nu au permis Comitetului Tehnic al OMV sa respecte acest termen. Rezultatele acestor lucrari, atunci cand se vor incheia (se preconizeaza 31 decembrie 2004) si dupa obtierea aprobarii din partea Comitetului OMC pentr Reguli de Origine, vor fi adoptate de Conferinta Ministeriala a OMC.

Desi regulile de origine armonizate, elaborate actualmente de catre OMV nu se vor aplica la importurile in cadrul acordurilor regionale preferentiale sau a Sistemului Global de Preferinte, Acordul prevede ca tarile vor trebui sa tina seama de principiile generale in aplicarea si administrarea acestor reguli de origine preferentiale.

Top

Acordul privind regulile de origine


Membrii,

Luând act că, la 20 septembrie 1986 Miniştrii au convenit că Negocierile Comerciale Multilaterale din Runda Uruguay vor avea drept obiectiv "asigurarea unei liberalizări mai mari şi expansiunea comerţului mondial", "întărirea rolului GATT" şi "sporirea capacităţii sistemului GATT de adaptare la evoluşia mediului economic internaţional";

Dorind să promoveze obiectivele GATT 1994;

Recunoscând că reguli de origine clare şi previzibile şi aplicarea lor facilitează fluxurile de schimburi internaţionale;

Dorind să facă în aşa fel încât regulile de origine să nu creeze prin ele însele obstacole inutile în calea comerţului;

Dorind să facă în aăa fel încât regulile de origine să nu anuleze şi nici să nu afecteze drepturile pe care Membrii le au în baza GATT 1994;

Recunoscând că este de dorit să se asigure transparenţa legilor, reglementărilor şi practicilor în materie de reguli de origine;

Dorind să facă în aşa fel încât regulile de origine să fie elaborate şi aplicate într-un mod imparţial, transparent, previzibil, consecvent şi neutru;

Recunoscând că există un mecanism de consultare şi proceduri pentru reglementarea rapidă, eficace şi echitabilă a diferendelor ce ar putea surveni în cadrul prezentului Acord;

Dorind să armonizeze şi să asigure claritatea regulilor de origine;

Convin după cum urmează:

PARTEA IDEFINITII SI DOMENIU DE APLICAREArticolul 1Reguli de origine1.         Pentru obiectivele Părţilor I până la IV ale prezentului Acord, prin reguli de origine vor fi înţelese legile, reglementările şi hotărârile administrative cu aplicare generală puse în practică de orice Membru în vederea determinării ţării de origine a mărfurilor, cu condiţia ca, aceste reguli de origine să nu fie legate de regimuri comerciale contractuale sau autonome ce conduc la acordarea de preferinţe comerciale mergând dincolo de aplicarea paragrafului 1 al Articolului I al GATT 1994.

2.         Regulile de origine vizate la paragraful 1 vor include toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferenţiale de politică comercială, cum ar fi pentru aplicarea: tratamentului naţiunii celei mai favorizate, în baza Articolelor I, II, III, XI si XIII ale GATT 1994; taxelor antidumping şi taxelor compensatorii în baza Articolului VI al GATT 1994; măsurilor de salvgardare în baza Articolului XIX al GATT 1994; reglementărilor referitoare la marcajul originii în baza Articolului IX al GATT 1994; şi restricţiilor cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii. Ele vor cuprinde de asemenea regulile de origine utilizate pentru achiziţiile publice şi statisticile comerciale[1].

PARTEA IIDISCIPLINE CE GUVERNEAZA APLICAREA REGULILOR DE ORIGINEArticolul 2Discipline aplicabile în timpul perioadei de tranziţiePână când va fi încheiat programul de lucru pentru armonizarea regulilor de origine, stabilit în Partea a IV-a, Membrii vor acţiona astfel încât:

(a)       atunci când iau hotărâri administrative cu aplicare generală, condiţiile ce vor trebui îndeplinite vor fi definite clar. In particular:

(i)         în cazurile în care va fi aplicat criteriul schimbării încadrării tarifare, o asemenea regulă de origine şi orice excepţie de la regulă, vor trebui să specifice clar subpoziţiile sau poziţiile nomenclaturii tarifare ce sunt vizate de regula respectivă;

(ii)        în cazurile în care va fi aplicat criteriul procentului ad valorem, va trebui indicată de asemenea, în regulile de origine, metoda de calcul a acestui procent;

(iii)       în cazurile în care s-a hotărât aplicarea criteriului operaţiunilor de fabricaşie sau de prelucrare, se va specifica precis operaţiunea care va conferi originea mărfii în cauză;

(b)       indiferent de măsura sau instrumentul de politică comercială faţă de care sunt legate, regulile lor de origine nu vor fi utilizate ca instrumente urmărind, direct sau indirect, obiective în materie de comerţ;

(c)        regulile de origine nu vor crea prin ele însele efecte de restricţionare, distorsionare sau dezorganizare a comerţului internaţional. Ele nu vor impune condiţii stricte nejustificate şi nici nu vor solicita, drept condiţie esenţială determinării ţării de origine, îndeplinirea unei anumite condiţii nelegate de fabricare sau prelucrare. Totuşi, costurile care nu sunt legate direct de fabricare sau prelucrare vor putea fi luate în calcul în vederea aplicării criteriului procentului ad valorem, în conformitate cu subparagraful (a);

(d)       regulile de origine pe care le vor aplica importurilor şi exporturilor nu vor fi mai stricte decât cele pe care le vor aplica pentru a determina dacă o marfă este sau nu de origine naţională şi nu vor crea discriminări între ceilalţi Membri, indiferent dacă fabricanţii mărfii în cauză sunt sau nu filiale[2];

(e)       regulile lor de origine vor fi administrate în mod consecvent, uniform, imparţial şi rezonabil;

(f)         regulile lor de origine se vor baza pe un criteriu pozitiv. Regulile de origine care stabilesc ce anume nu conferă originea (criteriul negativ) vor putea fi folosite ca elemente de clarificare a unui criteriu pozitiv, sau în cazuri particulare, în care o determinare pozitivă a originii nu va fi necesară;

(g)       legile, reglementările, deciziile lor judiciare şi administrative cu aplicare generală referitoare la regulile de origine, vor fi publicate ca şi cum ele ar fi supuse procedurilor paragrafului 1 al Articolului X al GATT 1994 şi conforme cu aceste proceduri;

(h)        la cererea unui exportator, a unui importator sau a oricărei persoane îndreptăţite, aprecierile cu privire la originea pe care o vor atribui unei mărfi, vor fi furnizate cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 150 de zile[3] după ce o asemenea cerere de apreciere a fost solicitată, cu condiţia ca să fi fost comunicate toate elementele necesare. Solicitările de apreciere vor fi acceptate înaintea efectuării schimburilor cu marfa respectivă şi vor putea fi acceptate în orice moment după aceea. Aprecierile vor fi valabile 3 ani, sub rezerva ca faptele pe care se bazează şi condiţiile în care au fost realizate, inclusiv regulile de origine, să rămână comparabile. Cu condiţia ca părţile implicate să fie informate dinainte, aprecierile nu vor mai fi valabile dacă o decizie care le va fi contrară va fi luată în cadrul unei revizuiri, prevazută la subparagraful (j). Aprecierile vor fi făcute publice sub rezerva dispoziţiilor subparagrafului (k);

(i)         dacă vor aduce modificări regulilor lor de origine sau vor introduce noi reguli de origine, ei nu vor aplica retroactiv aceste schimbări, aşa cum ar prevedea legile şi reglementările lor şi fără a aduce vreun prejudiciu acestora;

(j)         orice hotărâre administrativă pe care o vor lua în legătură cu determinarea originii, poate fi revizuită în cel mai scurt timp de către tribunale sau după proceduri judiciare de arbitraj sau administrative, independent de autoritatea care a făcut determinarea, aceasta putând fi modificată sau anulată;

(k)        toate informaţiile de natură confidenţială sau care vor fi furnizate cu titlu confidenţial în vederea aplicării regulilor de origine, vor fi tratate strict confidenţial de către autorităţile implicate, care nu le vor divulga fără autorizarea expresă a persoanei sau guvernului ce le-a furnizat, în afara cazului în care divulgarea lor va putea fi solicitată în contextul unor proceduri judiciare.

Articolul 3Discipline aplicabile după perioada de tranziţieTinând cont de faptul că toţi Membrii au drept obiectiv, în baza programului de lucru pentru armonizare, definit în Partea a IV-a, să stabilească reguli de origine armonizate, aceştia, încă de la punerea în aplicare a rezultatelor acestui program, vor acţiona astfel încât:

(a)       vor aplica regulile de origine în mod egal pentru toate obiectivele vizate de Articolul 1;

(b)       în cadrul regulilor lor de origine, ţara ce trebuie determinată ca fiind la originea unei mărfi anume va fi, fie, aceea în care marfa va fi fost obţinută în întregime, fie, dacă mai mult de o ţară va interveni în producerea mărfii respective, aceea în care a fost efectuată ultima transformare substanţială;

(c)        regulile de origine pe care le vor aplica importurilor şi exporturilor, nu vor fi mai stricte decât cele pe care le vor aplica pentru a determina dacă o marfă este sau nu de origine naţională şi nu vor crea discriminări între ceilalţi Membri, indiferent dacă fabricanţii mărfii în cauză sunt sau nu filiale;

(d)       regulile de origine vor fi administrate în mod consecvent, uniform, imparţial şi rezonabil;

(e)       legile, reglementările, deciziile lor judiciare şi administrative cu aplicare generală privitoare la regulile de origine, vor fi publicate ca şi cum ele ar fi supuse prevederilor  paragrafului 1 al Articolului X al GATT 1994 şi conform cu aceste prevederi;

(f)         la solicitarea unui exportator, a unui importator sau a oricărei alte persoane îndreptăţite, aprecierile cu privire la originea pe care o vor atribui unei mărfi, vor fi furnizate cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 150 de zile după ce o astfel de apreciere a fost solicitată, cu condiţia ca să fi fost comunicate toate elementele necesare. Solicitările de apreciere vor fi acceptate înainte ca schimburile cu marfa respectivă să înceapă şi vor putea fi acceptate în orice moment după aceea. Aprecierile vor fi valabile 3 ani, sub rezerva ca faptele pe care vor fi bazate şi condiţiile în care au fost efectuate, inclusiv regulile de origine, să rămână comparabile. Cu condiţia ca părţile implicate să fie informate dinainte, aprecierile nu vor mai fi valabile dacă o decizie care le va fi contrară va fi luată în cadrul unei revizuiri, prevăzută la subparagraful (h). Aprecierile vor fi făcute publice sub rezerva dispoziţiilor subparagrafului (i);

(g)       dacă vor aduce modificări regulilor lor de origine sau vor introduce noi reguli de origine, ei nu vor aplica retroactiv aceste schimbări, aşa cum ar prevedea legile sau reglementările lor şi fără a aduce vreun prejudiciu acestora;

(h)        orice hotărâre administrativă pe care o vor lua în vederea determinării originii, va putea fi revizuită în cel mai scurt timp de către tribunale sau după proceduri judiciare, de arbitraj sau administrative, independent de autoritatea care a făcut determinarea, aceasta putând fi modificată sau anulată.

i)          toate informaţiile care vor fi de natură confidenţială sau care vor fi furnizate cu titlu confidenţial în vederea aplicării regulilor de origine, vor fi considerate drept strict confidenţiale de către autorităţile implicate, care nu le vor divulga fără autorizarea expresă a persoanei sau guvernului care le-a furnizat, în afara cazului în care divulgarea lor va putea fi solicitată în contextul unor proceduri judiciare.

PARTEA IIIARANJAMENTE PRIVIND PROCEDURILE DE NOTIFICARE, EXAMINARE,


CONSULTARE SI REGLEMENTARE A DIFERENDELORArticolul 4Instituţii1.         Este constituit un Comitet privind regulile de origine (denumit în prezentul Acord "Comitetul") compus din reprezentanţi ai fiecărui Membru. Comitetul îşi va alege preşedintele şi se va întâlni de câte ori va fi necesar, dar cel puţin o dată pe an, pentru a oferi Membrilor posibilitatea de a avea consultări asupra problemelor referitoare la aplicarea Părţilor I, II, III şi IV sau promovarea obiectivelor definite în aceste Părţi, şi în scopul exercitării celorlaltor atribuţii ce îi vor fi încredinţate în baza prezentului Acord sau de către Consiliul Comerţului cu Bunuri. In cazurile în care va fi necesar, Comitetul va cere informaţii sau consultaţii Comitetului Tehnic prevăzut la paragraful 2 asupra chestiunilor legate de prezentul Acord. Comitetul va putea cere de asemenea Comitetului Tehnic, să efectueze şi alte lucrări pe care le va considera necesare pentru promovarea obiectivelor mai sus menţionate ale prezentului Acord. Secretariatul OMC va asigura secretariatul Comitetului.

2.         Se va constitui un Comitet Tehnic al Regulilor de Origine (denumit în prezentul Acord "Comitetul tehnic") plasat sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală (CCC), aşa cum se prevede în Anexa I. Comitetul tehnic va efectua lucrările tehnice prevăzute în Partea a IV-a şi stabilite în Anexa I. In cazurile în care va fi necesar, Comitetul tehnic va cere informaţii şi consultaţii Comitetului asupra chestiunilor legate de prezentul Acord. Comitetul Tehnic va putea cere de asemenea Comitetului să efectueze şi alte lucrări pe care le va considera necesare pentru promovarea obiectivelor mai sus menşionate ale prezentului Acord. Secretariatul CCC va asigura secretariatul Comitetului Tehnic.

Articolul 5
Informare şi proceduri de modificare şi adoptare de noi reguli de origine

1.         Fiecare Membru va comunica Secretariatului, într-un termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare pentru el a Acordului privind OMC, regulile sale de origine şi deciziile sale judiciare şi administrative cu aplicare generală privitoare la regulile de origine aplicabile la acea dată. Dacă, din inadvertenţă, o regulă de origine nu a fost comunicată, Membrul în cauză o va comunica imediat ce acest lucru devine cunoscut. Listele cu informaţiile primite şi care pot fi consultate la Secretariat, vor fi distribuite Membrilor de către acesta.

2.         In timpul perioadei prevăzute la Articolul 2, Membrii ce vor aduce modificări, altele decât minore regulilor lor de origine, sau care vor introduce noi reguli de origine care, în scopurile prezentului Articol, vor cuprinde orice regulă de origine prevăzută la paragraful 1 şi necomunicată Secretariatului, vor publica un anună în acest sens, cel puşin cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a regulii modificate sau a noii reguli, în aşa fel încât părţile interesate să poată lua cunoştinţă de intenţia lor de a modifica o regulă de origine sau de a introduce o nouă regulă, cu excepţia apariţiei sau riscului de apariţie a unor situaţii excepţionale pentru un Membru. In aceste situaţii excepţionale, Membrul respectiv va publica regula modificată sau noua regulă cât mai curând posibil.

Articolul 6
Examinare

1.         Comitetul va examina anual punerea în aplicare şi funcţionarea Părţilor II şi III ale prezentului Acord şinând cont de obiectivele lui. Comitetul va informa anual Consiliul pentru comerţul cu bunuri asupra elementelor intervenite în cursul perioadei supuse examinării.

2.         Comitetul va examina prevederile Părţilor I, II şi III şi va propune modificările necesare pentru reflectarea rezultatelor programului de lucru pentru armonizare.

3.         In colaborare cu Comitetul Tehnic, Comitetul va stabili un mecanism care să permită studierea şi propunerea de modificări ce ar trebui aduse rezultatelor programului de lucru pentru armonizare, ţinând cont de obiectivele şi principiile stabilite la Articolul 9. Aceasta ar putea include cazurile în care regulile vor trebui făcute mai operaţionale sau vor trebui actualizate, pentru a ţine cont de noile procedee de producţie rezultând dintr-o schimbare tehnologică.

Articolul 7
Consultări

Prevederile Articolului XXII al GATT 1994, aşa cum sunt prevăzute şi puse în aplicare prin Memorandumul de Acord privind reglementarea diferendelor, sunt aplicabile prezentului Acord.

Articolul 8
Reglementarea diferendelor

Prevederile Articolului XXIII al GATT 1994, aşa cum sunt prevăzute şi puse în aplicare prin Memorandumul de Acord privind reglementarea diferendelor, sunt aplicabile prezentului Acord.


PARTEA IVARMONIZAREA REGULILOR DE ORIGINEArticolul 9

Obiective şi principii

1.         In vederea obiectivelor de armonizare a regulilor de origine şi, în special asigurării unei mai mari certitudini în desfăşurarea comerţului mondial, Conferinţa Ministerială va îndeplini, împreună cu CCC, programul de lucru definit mai jos, bazându-se pe următoarele principii:

(a)       regulile de origine ar trebui aplicate în mod egal pentru toate obiectivele vizate la Articolul 1;

(b)       regulile de origine ar trebui să prevadă că ţara ce trebuie determinată ca fiind la originea unei mărfi specifice va fi, fie aceea în care marfa a fost obţinută în întregime, fie, dacă mai mult de o ţară va interveni în producerea mărfii respective, aceea în care a fost efectuată ultima transformare esenţială;

(c)        regulile de origine ar trebui să fie obiective, inteligibile şi previzibile;

(d)       indiferent de măsura sau instrumentul faţă de care sunt legate, regulile de origine nu ar trebui să fie utilizate drept instrumente urmărind, direct sau indirect, obiective în materie de comerţ. Ele nu ar trebui să creeze prin ele însele efecte de restricţionare, de distorsionare sau dezorganizare a comerţului internaţional. Ele nu ar trebui să impună prescripţii riguroase nejustificate, nici să solicite drept condiţie prealabilă determinării ţării de origine, respectarea unei anumite condiţii nelegate de fabricaţie sau prelucrare. Totuşi, costurile nelegate direct de fabricare sau prelucrare vor putea fi luate în calcul în vederea aplicării criteriului procentului ad valorem;

(e)       regulile de origine ar trebui să poată fi administrate într-un mod consecvent, uniform, imparţial şi rezonabil;

(f)         regulile de origine ar trebui să fie coerente;

(g)       regulile de origine ar trebui să se bazeze pe un criteriu pozitiv. Se vor putea folosi criterii negative pentru a clarifica un criteriu pozitiv.

Program de lucru

2.         (a)       Programul de lucru va fi inişiat cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a Acordului privind OMC şi se va încheia într-o perioadă de 3 ani de la iniţiere.

(b)       Comitetul şi Comitetul Tehnic, prevăzute la Articolul 4, vor fi organele abilitate să conducă aceste lucrări.

(c)        Pentru ca CCC să contribuie în detaliu la aceste lucrări, Comitetul va solicita Comitetului Tehnic să contribuie cu interpretările şi opiniile sale rezultând din lucrările descrise mai jos, pe baza principiilor enunţate la paragraful 1. Pentru a garanta că programul de lucru pentru armonizare va fi încheiat la termenul prevăzut, aceste lucrări se vor desfăşura pe sectoare de produse, pe baza diverselor capitole sau secţiuni ale Nomenclaturii Sistemului Armonizat (SH).

(i) Mărfuri obţinute în întregime şi operaţiuni sau procedee minimale

Comitetul Tehnic va stabili definiţii armonizate pentru:

-           mărfurile ce trebuie să fie considerate ca fiind obţinute în întregime într-o ţară. Aceste lucrări vor fi cât mai detaliate posibil;

-           operaţiunile sau procedeele minimale care nu conferă prin ele însele originea unei mărfi.

Rezultatele acestor activităţi vor fi comunicate Comitetului într-o perioadă de 3 luni de la primirea solicitării Comitetului.

(ii) Transformare substanţială - Schimbarea încadrării tarifare

-           Comitetul Tehnic va avea în vedere şi va studia în amănunt, pe baza criteriului transformării substanţiale, posibilitatea utilizării noţiunii de schimbare a subpozişiei sau pozişiei tarifare atunci când elaborează reguli de origine pentru produse specifice sau pentru un sector de produse, cât şi, dacă este cazul, a conceptului de schimbare minimală în nomenclatură, care răspunde acestui criteriu.

-           Comitetul Tehnic va împărţi lucrările sus-menşionate pe produse, ţinând cont de capitolele sau secţiunile Nomenclaturii Sistemului Armonizat (SH), în aşa fel încât să comunice Comitetului rezultatele lucrărilor sale cel puţin trimestrial. Comitetul Tehnic îşi va încheia lucrările sus-menţionate într-un termen de 1 an şi 3 luni de la primirea solicitării Comitetului.

(iii) Transformare substanţială - Criterii suplimentare

După încheierea lucrărilor prevăzute la subparagraful (ii) pentru fiecare sector sau categorie de produse pentru care folosirea exclusivă a Nomenclaturii Sistemului Armonizat (SH) nu permite evidenţierea transformării substanţiale, Comitetul Tehnic:

-           va avea în vedere şi va studia amănunţit, pe baza criteriului transformării substanţiale, posibilitatea folosirii, în plus sau exclusiv, a altor criterii, inclusiv cel al procentului ad valorem[4] şi/sau cel al operaţiunii de fabricaţie sau prelucrare[5], atunci când elaborează reguli de origine pentru produse anume sau pentru sectoare de produse;

-           va putea furniza explicaţii privind propunerile sale;

-           va împărţi lucrările sus-menţionate pe produse, ţinând cont de capitole sau secţiuni ale Nomenclaturii Sistemului Armonizat (SH), astfel încât să comunice rezultatele lucrărilor sale Comitetului cel puţin trimestrial. Comitetul Tehnic îşi va încheia lucrările sus-menţionate într-un termen de 2 ani şi 3 luni de la primirea solicitării Comitetului.

Rolul Comitetului

3.         Pe baza principiilor enunăate la paragraful 1:

(a)       Comitetul va studia periodic interpretările şi opiniile Comitetului Tehnic în concordanţă cu termenele prevăzute la subparagrafele (i), (ii) şi (iii) ale paragrafului 2(c), în vederea aprobării acestor interpretări şi opinii. Comitetul poate cere Comitetului Tehnic să îmbunătăţească  sau să aprofundeze lucrările sale şi/sau să dezvolte noi abordări. Pentru a veni în sprijinul Comitetului Tehnic, Comitetul va trebui să indice motivele solicitărilor sale de lucrări suplimentare şi, dacă este cazul, să sugereze alte abordări posibile;

(b)       după ce se vor încheia toate lucrările prevăzute la subparagrafele (i), (ii) şi (iii) ale paragrafului 2(c), Comitetul le va examina rezultatele din punct de vedere al coerenţei lor globale.Rezultatele programului de lucru pentru armonizare şi lucrări ulterioare

4.         Conferinţa Ministerială va stabili rezultatele programului de lucru pentru armonizare într-o anexă ce va face parte integrantă din prezentul Acord[6]. Conferinăa Ministerială va fixa un termen pentru intrarea în vigoare a acestei anexe.
ANEXA 1COMITETUL TEHNIC PRIVIND REGULILE DE ORIGINE

Atribuşii

1.         Atribuşiile permanente ale Comitetului Tehnic vor fi următoarele:

(a)       la cererea unui membru al Comitetului Tehnic, să examineze problemele tehnice specifice care reies din administrarea curentă a regulilor de origine ale Membrilor, şi să dea avize consultative privind soluţiile potrivite, pe baza faptelor prezentate;

(b)       să dea informaţiile şi consultaţiile ce ar putea fi cerute de orice Membru sau de către Comitet în legătură cu orice problemă legată de determinarea originii mărfurilor;

(c)        să întocmească şi să distribuie rapoarte periodice asupra aspectelor tehnice ale funcţionării prezentului Acord şi asupra situaţiei acestuia; şi

(d)       să analizeze anual aspectele tehnice ale punerii în aplicare şi funcţionării Părţilor II şi III.

2.         Comitetul Tehnic va exercita orice alte atribuţii pe care Comitetul ar putea să i le solicite.

3.         Comitetul Tehnic se va strădui să finalizeze într-o perioadă rezonabil de scurtă, lucrările privind chestiunile specifice, în special cele asupra cărora el este sesizat de către Membri sau de către Comitet.

Reprezentare

4.         Fiecare Membru va avea dreptul să fie reprezentat la Comitetul Tehnic. Fiecare Membru va putea desemna un delegat şi unul sau mai mulşi supleanţi pentru a-l reprezenta la Comitetul Tehnic. Orice Membru astfel reprezentat la Comitetul Tehnic este denumit în prezenta anexă "membru" al Comitetului Tehnic. Reprezentanţii membrilor Comitetului Tehnic vor putea fi asistaţi de consilieri la reuniunile Comitetului Tehnic. Secretariatul OMC va putea de asemenea să asiste la aceste reuniuni, în calitate de observatori.

5.         Membrii CCC care nu sunt Membri ai OMC vor putea fi reprezentaţi la reuniunile Comitetului Tehnic printr-un delegat, sau unul sau mai mulţi supleanţi. Aceşti reprezentanţi vor asista la reuniunile Comitetului Tehnic în calitate de observatori.

6.         Sub rezerva aprobării Preşedintelui Comitetului Tehnic, Secretarul general al CCV (denumit în continuare "Secretarul general") va putea invita reprezentanţi ai guvernelor ce nu sunt nici Membri ai OMC şi nici membri ai CCV, cât şi reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale şi profesionale internaţionale, pentru a asista la reuniunile Comitetului Tehnic, în calitate de observatori.

7.         Numele delegaţilor, supleanţilor şi consilierilor care vor fi desemnaţi să participe la reuniunile Comitetului Tehnic, vor fi comunicate Secretarului general.

Reuniuni

8.         Comitetul Tehnic se va reuni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an.

Proceduri

9.         Comitetul Tehnic îşi va alege propriul Preşedinte şi îşi va stabili propriul său regulament de lucru.

ANEXA IIDECLARATIE COMUNA PRIVIND REGULILE DE ORIGINE PREFERENTIALE

1.         Recunoscând că anumiţi Membri aplică reguli de origine preferenţiale, diferite de regulile de origine nepreferenţiale, Membrii convin asupra celor ce urmează.

2.         In sensul prezentei Declaraţii Comune, prin reguli de origine preferenţiale se vor înţelege legile, reglementările şi hotărârile administrative cu aplicare generală folosite de orice Membru pentru a determina dacă mărfurile pot beneficia de un tratament preferenţial în cadrul regimurilor contractuale sau autonome ce conduc la acordarea de preferinţe tarifare, mergând dincolo de aplicarea paragrafului 1 al Articolului I al GATT 1994.

3.         Membrii convin să acţioneze astfel încât:

(a)       în cazul în care vor lua hotărâri administrative cu aplicare generală, condiţiile ce trebuie îndeplinite vor fi definite clar. In particular:

(i)         în cazurile în care se va aplica criteriul schimbării încadrării tarifare, o astfel de regulă de origine preferenţială, şi orice excepşie de la această regulă, vor trebui să specifice în mod clar subpoziţiile sau poziţiile Nomenclaturii tarifare ce fac obiectul regulii;

(ii)        în cazurile în care va fi aplicat criteriul procentului ad valorem, va fi indicată de asemenea în regulile de origine preferenţiale metoda de calcul a acestui procent;

(iii)       în cazurile în care va fi hotărâtă folosirea criteriului operaţiunii de fabricaţie sau prelucrare, va fi precis specificată operaţiunea ce va conferi mărfii respective originea sa preferenţială.

(b)       regulile lor de origine preferenţiale se vor baza pe un criteriu pozitiv. Regulile de origine preferenţiale care vor defini ce anume nu va conferi originea preferenţială (criteriul negativ), vor putea fi admise ca elemente de clarificare a unui criteriu pozitiv, sau, în cazurile particulare în care o determinare pozitivă a originii preferenţiale nu va fi necesară;

(c)        legile, reglementările, deciziile lor judiciare şi administrative cu aplicare generală referitoare la regulile de origine preferenţiale vor fi publicate ca şi cum ar fi supuse prevederilor paragrafului 1 al Articolului X al GATT 1994 şi conform acestora;

(d)       la cererea unui exportator, a unui importator sau a oricărei alte persoane îndreptăţite, aprecierile cu privire la originea preferenţială pe care o vor atribui unei mărfi, vor fi furnizate cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 150 de zile[7] după ce a fost făcută solicitarea de apreciere, cu condiţia ca să fi fost comunicate toate elementele necesare. Solicitările de apreciere vor fi acceptate înainte ca să înceapă schimburile cu marfa respectivă şi vor putea fi acceptate în orice moment după aceea. Aprecierile vor fi valabile 3 ani, sub rezerva ca faptele pe care se bazează şi condiţiile în care au fost realizate, inclusiv regulile de origine preferenţiale, să rămână comparabile. Cu condiţia ca părţile implicate să fi fost informate dinainte, aprecierile nu vor mai fi valabile, dacă o hotărâre care le va fi contrară va fi luată în cadrul unei revizuiri, prevăzută la subparagraful (f). Aprecierile vor fi făcute publice, sub rezerva prevederilor subparagrafului (g);

(e)       dacă vor aduce modificări regulilor lor de origine preferenţiale sau vor introduce noi reguli de origine preferenţiale, ei nu vor aplica retroactiv aceste schimbări, aşa cum ar prevedea legile sau reglementările lor, şi fără a aduce vreun prejudiciu acestora;

(f)         orice hotărâre administrativă pe care o vor lua în materie de determinare a originii preferenţiale va putea fi revizuită în cel mai scurt timp de către tribunale sau după proceduri judiciare, de arbitraj sau administrative, independent de autoritatea care a făcut determinarea, şi vor putea modifica sau anula această determinare;

(g)       toate informaţiile de natură confidenţială sau care vor fi furnizate cu titlu confidenţial în vederea aplicării regulilor de origine preferenţiale, vor fi tratate strict confidenţial de către autorităţile implicate, care nu le vor divulga fără autorizarea expresă a persoanei sau guvernului ce le-a furnizat, în afara cazului în care divulgarea lor va putea fi solicitată în contextul unei proceduri judiciare.

4.         Membrii convin să comunice regulile lor de origine preferenţiale Secretariatului în cel mai scurt timp, inclusiv o listă a aranjamentelor preferenţiale cărora li se aplică acestea, deciziile judiciare şi administrative cu aplicare generală privind regulile lor de origine preferenţiale aplicabile la data intrării în vigoare a Acordului privind OMC pentru Membrul în cauză. In plus, Membrii convin să comunice Secretariatului cât mai curând posibil, orice modificare adusă regulilor lor de origine preferenţiale sau noile reguli de origine preferenţiale pe care le-au introdus. Listele cu informaţiile primite - care pot fi consultate la Secretariat - vor fi distribuite Membrilor de către Secretariat.

Top


[1] Se înţelege că această prevedere nu prejudiciază determinările făcute în scopul definirii expresiilor "ramură de producţie naţională" sau "produse similare ale unei ramuri de producţie naţională", sau expresiilor analoge, oriunde se aplică ele.

[2] In privinta regulilor de origine aplicate în vederea achiziţiilor publice, această dispoziţie nu va crea obligaţii suplimentare celor deja asumate de către Membri în baza GATT 1994.

[3] In privinta solicitărilor făcute în timpul primului an, începând cu intrarea în vigoare a Acordului privind OMC, Membrilor li se va cere numai să furnizeze aceste aprecieri cât mai curând posibil.

[4] Dacă este ales criteriul procentului ad valorem, va fi indicată de asemenea în regulile de origine şi metoda de calcul a acestui procent.

[5] Dacă este ales criteriul operaţiunii de fabricaţie sau prelucrare, se va indica în mod clar operaţiunea ce va conferi originea produsului în cauză.

[6]            In acelaşi timp se vor studia aranjamentele privind reglementarea diferendelor ce se referă la clasificarea vamală.

[7] In privinţa solicitărilor făcute în timpul primului an începând de la intrarea în vigoare a Acordului privind OMC, Membrilor li se va cere numai să furnizeze aceste aprecieri cât mai curând posibil.

Un comentariu:

  1. [...] In zilele noastre este destul [...] Continuarea articolului Regulile de origine pentru produse [...]

    RăspundețiȘtergere